Arbeit und Bildung Schwalm dari

کار و تحصیل منطقه شوالم و شهر شوالم

مرکز مشاوره ماندن شما برای دنبال کننده مشوره از منطقه شوالم

پیشنهاد ما چیست؟

ما برای پناهندگان و پناهجویان توصیه میدهیم٫ از نگاه وضعیت و دیدگاه ماندن شان. هدف ما برای رسیدن به همگرایی در بازار کار است.این به معنی گرایش در بازار کار٫ کمک در تهیه اسناد و مدارک لازم٫ کمک در پیدا کردن کار آموزی یا کار.
علاوه بر این ما در دوره زبان نیز اقدامات از قبیل پیشتبانی مناسب انکشافی در ورکشاپ ها را انجام میدهیم.

برای نان پناهنده ما خدمات مشاوره خصوصی تنها توسط زنان برای زنان داریم. هقته یک بار صبحانه برای زنان نیز وجود دارد. در اینجا زنان پناهنده میتوانند همراه با طفل های شان در یک محیط دوستانه با هم دیگر دیدار نموده٫ تبادل نظر نمایند.

بازیگران مختلف در شوالم مانند: مرکز شغلی٫ مشاوره پناهندگان و آژانس استخدام کار با همدیگر متصل خوبی دارند. و ما هم بخشی ار انها هستیم.
یکی از ویژگی های همکاری ما پیشتبانی از برنامه یکپارچه سازی از طریق ( ای کو) در منطقه در تماس با شرکا های داخلی و به رسمیت شناختن مدارک حرفه ای خارجی میباشد.

در باره ما

شغل و آموزش از مدت ۳۰ سال بدینسو به طور موفقانه برای مردم وجود دارد٫ تا فرصت های مناسب کاری در آینده برایشان فراهم گردد. حتی در کارهای پناهندگان آموزش و پرورش از سالیان زیاد وجود دارد.Hessenkarte
	
	Schwalm-
	Eder-
	Kreis

تماس با ما:

BLEIB in Hessen II

Arbeit und Bildung e.V.

Steingasse 36 | 34613 Schwalmstadt-Treysa

06691 927298

Esther Padalsky

padalsky@arbeit-und-bildung.de

Holger Rothenmayer

rothenmayer@arbeit-und-bildung.de

ساعات اداری:

دوشنبه الی جمعه
۱۱:۰۰ تا ۱۳:۳۰ بجه


ساعات اداری برای زنان
سه شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۳۰


وقت ملاقات و مشوره بعد از تعین وقت