hfr dari

شورای مشوره پناهندگان ( حا ف ار)

هدف گروپ ما

کارکنان مراکز کاریابی و آ‌ژانس های کاریابی٫ کمک کننده های داوطلب و همکاران شبکه٫ هدف شان بالای آموزش است.
همه پناهندگان در سراسر هسن که به دنبال مشاوره حقوقی پناهندگی است٫ در منطقه که دفتر مشاوره ماندن نیست.

پیشنهاد ما برای آنها چیست

 • مشاوره حقوقی پناهندگی

  دفتر ( حا ف ار) همراه با همکاران دفتر مشاوره ماندن برای پناهندگان در مورد مسائل حقوقی٫ اقامت٫کار و آموزش رهنمایی و معلومات میدهند.
  در روند همین برنامه میتوان همراه با پناهجویان و پناهندگان در رابطه ار دیدگاه اقامت و به رسمیت شناختن کمک نمود. پس از طریق مناقصه و استخدام انها را نیز کمک نمود.

 • تخصیص دوره زبان در دوره های بامف-ای اس اف

  پناهجویان که هنوز هم در روند پناهحویی هستند٫ میتوانند در دوره های حرفه ای زبان ( حا ف ار) شرکت کنند٫ در صورتیکه:
  الف) دسترسی در بازار کار داشته باشد و حداقل ۳ ماه در آلمان رندگی کرده باشد.
  ب) بلدیت ابتدایی به زبان آلمانی داشته باشد ( حداقل مرحله اول)

 • آموزش برای آژانس های کاریابی٫ مراکز کار یابی و موضوعات دیگر

  ( حا ف ار) نظر به موضوع حقوقی پناهندگان برای ادغام در بازار کار برای کارمندان آژانس کاریابی و مرکز کار آموزش و پرورش را در نظر دارد.

  ( حا ف ار) نظر به موضوع حقوقی پناهندگان برای ادغام در بازار کار برای کارمندان آژانس کاریابی و مرکز کار آموزش و پرورش را در نظر دارد.

در باره ما

با مقر اصلی در فرانکفورت٫ ما متعهد به به رسمیت شناختن پناهندگان و بهبود وضع زندگی آنان هستیم.

( حا ف ار) بر علاوه که با افراد داوطلب و خدمات مشاوره یکجا کار میکند٫ در ضمن با ادارات: اداره مهاجرت٫ آژانس های کاریابی و مراکز کار نیز یکجا کار نموده٫ تا بتواند راه های حل مناسب برای پناهندگان پیدا کند.

این سازمان در ۱۹۹۱ تائسیس گردیده٫ و ما ارتباط بین سیاست گذاران و شهروندان که برای ادغام مهاجرین تلاش میکند٫ محکم میسازد.Hessenkarte
	
	Frank-
	furt

تماس با ما:

Hessischer Flüchtlingsrat

Leipziger Str. 17 | 60487 Frankfurt am Main

Jana Borusko

069 97698709

jb@fr-hessen.de

Anna Hartnagel

069 97698710

ah@fr-hessen.de

ساعات اداری:

وقت ملاقات بعد از تماس تعین میگردد