Praxis GmbH tigrinya

Praxis GmbH ማርቡርግ

ናይ BLEIB ኣማኸርቲ ን ደለይቲ ኣስተምህሮ ኣብ ከተማ ማርቡርግ ክልል ማርቡርግ ቢደንኮፕፍ

ነእንግዶም ነገራት

ንስደተኛታት ኣብዚ መዳያት ንተሓባበር

 • ኣብ ስራሕ ምድላይ
 • ናይ ብቕዓት ፕላን
 • ናይ ስራሕ ኣንፈት
 • ናይ ስራሕ መድለዪ ሰነድ ምጽሓፍን ምስናድን
 • ናይ መንበሪ ወረቐት ምንጻር
 • ናይ ኣሰራሕ ቅጥዕታት ምምላእ
 • ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ምርካብ

ብፍላይ ካብ ምጭራሽ ትምህርቲ ናብ ናይ ሞያዊ ትምህርትን ስራሕን ዝሳገሩ ተመሃሮ ንተሓባበር።

ኩሉ ፕሮጀክታዊ ዕማም ናይ Praxis GmbH ኣብ ትሕቲ BLEIB in Hessen II ዝተመርኮሰ ናይ ነዊሕን ቀጻልን ውጽኢታውን ሓባራዊ ስራሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ደረጃታት ዝተደሮኸ እዩ።

ስትራተጂካውያን መሳርሕትና ኣብዚ ዞባ እዚ እዞም ዝስዕቡ እዮም፡

 • ናይ ክልል ጆን ስንተር፡ ቤት ጽሕፈት ዕዮ፡ ኢሚግረሽን ከምኡ ውን ማሕበር ስደተኛታት
 • ናይ ስደተኛታት ኣማኸርቲ ትካላት
 • ናይ ሞያ ቤት ትምህርትታት፡ ፎልክስ ሆኽ ሹለን፡ ቅጥዕታት ሞያዊ ትምህርቲ ዘማልኡ
 • ትካላት
ብዛዕባና

እዚ Praxis GmbH ናይ ግብረሰናይ ሞያዊ ብቕዓትን ናይ ስራሕ ዕድላትን ዝኸፍት እዩ። እዚ ትካል ንደለይቲ የስርሕ፡ ሞያ የቕስም፡ የማኽርን ካብ 1985 ጀሚሮም ስራሕ ዘይነበሮም ተቐማጦ ማርቦርግ ቢድንኮፕፍ ከኣ ስራሕ ነናዲ። እዚ Praxis GmbH ምስ ትካላት ናይቲ ከባቢ ናይ ስራሕ ምትሕብባር የሳላስል።

ብ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ድማ ናይ ነዊሕ ዓመታት ሽቕለት ኣልቦነት ዘጥቆዖም ሰባት ከም እንደገና ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም ክኣትዉ ንጽዕር።

ኣካየድቲ ትካላት ከም ማሕበር ሰራሕተኛታትን ፍልጠትን ከምኡ ውን ምምሕዳር ማርቦርግን ሽታት ኣለንዶርፍን እዮም።Hessenkarte
	
	Marburg-
	Biedenkopf

ናይ ዝርርብ ሰራሕተኛ፡

BLEIB in Hessen II

Praxis GmbH

Gisselberger Str. 33 | 35037 Marburg

06421 87333383

Christoph Rettler

Ammar Aljammaz

Alexandra Weber-Mora

BLEIB@praxisgmbh.de

ናይ ዝርርብ ሰዓታት፡

ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ

ካብ ሰዓት 8:30 ክሳብ 15:30